עולם שנגוז - היהודים בווהלין

ספקטור 8

ספקטור - פנקס, עמ' 21.