עולם שנגוז - היהודים בווהלין

ספקטור 10

ספקטור - ווהלין, עמ' 272–273.