עולם שנגוז - היהודים בווהלין

ספקטור 11

ספקטור - ווהלין, עמ' 273.