עולם שנגוז - היהודים בווהלין

ספקטור 16

ספקטור - פנקס, עמ' 25