Text Size

מאמרים

110

הקטע על אודות פניה הוא מהספר "ספר זיכרון לעיירות רפלובקה הישנה, רפלובקה החדשה, אוליזרקה, ז'לוצק והסביבה", פנחס ומלכה חגין (עורכים), ארכיון יוצאי רפלובקה, תל-אביב 1996, עמ' 99–101.